TSPB Previous Chairs

32th2019 - Hsu-Liang Hsieh
31th2017 - 2019Ming-Tsair Chan
30th2015 - 2017Chang-Hsien Yang
29th2013 - 2015Ming-Che Shih
28th2011 - 2013Huan-Zhong Huang
27th2009 - 2011Tzen-Yuh Chiang
26th2007 - 2009Chang-Hsien Yang
25th2005 - 2007Kai-Wun Yeh
24th2003 - 2005Chang-Hung Chou
23th2001 - 2003Chin-Ho Lin
22th1999 - 2001Yung-Reui Chen
21th1997 - 1999Dinq-Ding Huang
20th1995 - 1997Yi-Hsiung Tseng
19th1993 - 1995Pien-Chien Huang
18th1991 - 1993Tih-Ming Chen
17th1989 - 1991Chang-Hung Chou
16th1987 - 1989Ching-Yih Chen
15th1985 - 1987Jin Liu
14th1983 - 1985Ching-San Chen
13th1981 - 1983Kuo-Shih Hsu
12th1979 - 1981Wang-Chueng Shieh
11th1977 - 1979Guan-Jeng Yang
10th1975 - 1977Chi-Ying Huang
9th1973 - 1975Chang-Hung Chou
8th1971 - 1973Ching-Yih Chen
7th1969 - 1971Guan-Jeng Yang
6th1967 - 1969Tseng-Chieng Huang
5th1965 - 1967Hon-Pang Wu
4th1963 - 1965Xi-Dao Yi
3rd1961 - 1963Chu-Yung Lin
2nd1959 - 1961Tsong-Teh Kuo
1st1957 - 1959Tsong-Teh Kuo